Online Santal Resource Page: the Santals identity, clans, living places, culture,rituals, customs, using of herbal medicine, education, traditions ...etc and present status.

The Santal Resource Page: these are all online published sources

Santal Gãota reaḱ onolko ńam lạgit́ SRP khon thoṛ̣a gõṛ̃o ńamoḱa mente ińaḱ pạtiạu ar kạṭić kurumuṭu...

Friday, June 10, 2016

ŨCHẠNENA HO̠Ṛ KATHA

Babon mẽna, babon tạńgĩya
babon koeoga ar gapa ,
santali pạrsi ropha do̠ho̠e re
roṛa bon ạḍi sapha.
Babon manao babon batao
e̠ṭak̕ak̕ ho̠ro̠p ciki
santali ro̠man ho̠ro̠p tahen tuluc̕
cedak̕ ado bon ṅjikik̕.

mo̠n o̠nto̠r reak̕ jo̠to̠ aṛãń
ro̠ṛa bon sapha kate
o̠na lạgit̕ te ũchạnena ńeto̠k̕
HO̠Ṛ KATHA gate.
Santal somajren jo̠to̠ ganḍra tiju
lebet̕ lo̠ṭo̠m kowa bon
Ceṭer saḍe lekan aṛạń saḍe re
HO̠Ṛ KATHAE go̠ṛo̠wabon.

Ńũṭuk̕ heṛem santali pạrsi
ropha do̠ho̠e lạgit̕
ạ̃ḍi ãṭ khaṭao kate
benão keda ko bhit̕.
Ạḍi jharkaṭ santal ko̠ṛa
so̠mo̠r bạbu kanae
sĩń ńĩndạ haro̠n kate
so̠pṭoyare benão kedae.

JO̠HARAM kạnạń e̠ bir banṭa
o̠nto̠r reak̕ gaṛh kho̠n
dãṛẽyiń samańam kan rạskạ salak̕
go̠ṭa o̠nto̠r jiwi mo̠n.

Bãńcão tahen me tire juge
santal jạt̕ ko talare
am lekan bir janamo̠k̕ ko jeno
 jug ke jug re.
E̠ CANDO BO̠NGA jhalkaoaeme
amak̕ jo̠to̠ sạhại
ar hõ jemo̠nẽ kạmi daṛeak̕
santal kowak̕ bhạlại
Share:

0 comments:

Post a Comment

Copyright © The Santal Resources Page | Powered by Blogger Theme by Ronangelo