Place for Advertisement

Please Contact: spbjouralbd@gmail.com

Esel-safa Hor Kuri: A Santhali story

by: Sunder Manoj Hembrom

Un jo̠khac̓ re̠yak̓katha kana tin re̠ mobile ko̠do̠ ban͂ ta͂he͂ kana. Ado̠ cithi he̠c̓ e̠na, dakbạbu do̠ saykil re̠yak̓ ghạnti ye̠ thirin-thirin ke̠da.

“Shiblal Tudu…Shiblal Tudu, ghar par hai” kazak te̠ye̠kikyạw ke̠da.

Ona anjo̠m kate̠t̓ Sibuda do̠ hako̠-pako̠ bạltin dak’kun͂ kho̠n rakap̓ katet̓ udun̓ duạr sec̓ e̠ dạr̠ calaw e̠na.

“Ka baat hai ho, kaahe gala faad ke chilla rahe ho!” duạrjhic̓ sa͂w te̠ ye̠ tar̠aw ke̠de̠ya.

“Babu apka chithi aya hai.” Dak bạbu ye̠ ro̠r̠ ruạr̠ke̠da.

“In̓ak̓ cithi do̠ o̠ka kho̠n he̠c̓ dar̠e̠ a” cithiatan̓ katet̓ e̠ hudis ke̠da. Ar bego̠r so̠mo̠y kho̠ro̠c e̠ kōna se̠c̓ kho̠ne̠cirạ ke̠da.

“ōho̠ masto̠r sahe̠b e̠ kōl akada Jhajha kho̠n”mo̠ne̠-mo̠ne̠ te̠ ye̠ badak̓-budạk̓ ke̠da.

“Go̠ re̠ anjo̠m me̠se̠ masto̠r sahe̠b e̠ o̠l akada, bạhuye̠ uduk’ ạn̓ lạgit̓ akō se̠c̓ re̠.” cōtkar macha aran͂ te̠ ac̓ go̠go̠ ye̠lạy go̠t̓ adiya.

Sibuda ma ac̓ ge̠ 40 se̠rma kach-kạchi, ōna e̠yạteGo̠go̠ do̠ bud̠hi lapa-lupu. Ac̓ ren kōr̠a bạhu ye̠ ạgu ye̠ya nowa anjo̠mkate̠t̓ rạskạ te̠ ye̠ kuli ruạr̠ ke̠de̠ya: “ado̠ tēs calak̓ hōyōk̓ a ya?”

“Daray mạhnạ du tạrik e̠ ho̠ho̠ akada” cithi do̠raca re̠ sati latar do̠ho̠ tebul re̠ do̠ho̠ kate̠t’ onde̠ ge̠ saman͂ re̠ bilparko̠m re̠ tiyạr kate̠t̓ e̠ ro̠r̠ ruạr̠ ke̠da. “ac̓ do̠ Jhajha re̠ge̠ ye̠tahena, in̓ ge̠ calaw kate̠t̓ uni n̓apamē huyuk’ tin̓a nahak̓”

“fo̠to̠ kō do̠ so̠nge̠ te̠ bay kul akada”

“ban͂ bay kul akada, menkhan e̠ o̠l akaday kur̠I do̠n’elo̠k̓ te̠do̠y cēhra ge̠ya, e̠se̠l safa diku le̠ka.” Shibuda tho̠ra jạstigan e̠ coran e̠da, ce̠dak̓ je̠ calak̓ khōrca ma go̠go̠ ge̠ye̠ e̠mo̠k̓, baba mabạnuy…pe̠ sērma laha ge̠ye̠ bạric̓ e̠na. Ar go̠go̠ wak̓ pēnso̠n te̠ge̠gharo͂j do̠ calak̓ kana.

Baba do̠ se̠rvis re̠ge̠ ye̠ ta͂he͂ kana, bar̠a bạbuye̠ ta͂he͂ kana. Ar ac’ ren sadhe̠r be̠ta do̠ par̠haw aco̠ kate̠t̓ lạtu sahe̠bbe̠naw e̠ me̠n jo̠n̓ kan ta͂he͂na…bar̠a babu ye ta͂he͂ kana tho̠r, sahe̠b kowak̓rōbab e̠ bada̠y kan ta͂he͂na. Menkhan Sibuda, sadhe̠r bēta kạtic̓ kho̠n ge̠jahan abhaw ge̠ ban͂, pase̠c̓ ac̓ baba tēbul latar kho̠n taka hataw e̠ bad̠aykan ta͂he̠n ge̠yay. Nōwa do̠ jạt re̠yak’ do̠ ban͂, kirani post reyak̓ ge̠dōs. Abō ho̠r̠ ho̠po̠n do̠ ban͂khan be̠ho̠k kạmi re̠do̠ usạra do̠ babōnta͂hēna.

Ar go̠go̠ ma go̠go̠ le̠ka ge̠, kazake̠ dulạr̠ lidiyakạtic’ re̠ sadhe̠r bēta tho̠r. Ac̓ baba do̠y metay kan ta͂hen geya: am g̠mbạr̠ijeya bạbu do̠ nahak’. Sạri ge̠ bay par̠haw le̠na jạsti do̠, ja͂ha͂le-ka te̠ mitrik e̠ pas ke̠da, ona ho͂ Shekhpura khon poysa e̠m kate̠t̓…ar mit̓tala ge̠ gate̠ sa͂w te̠ so̠go̠r-so̠go̠r…hana hạtyạ nowa hạtyạ...nowa baplahana bapla, so̠go̠y re̠ ma masto̠r. Ona eyạte̠ge̠ pase̠c̓ ac̓ baba ho͂ so̠mo̠ykho̠n laha go̠c̓ calawe̠nay bhabna te̠. Ado̠ thik ge̠ya hō bam par̠haw le̠na,nukri bam n̓am le̠da…menkhan jahanak̓ rozgar tho̠r e̠m rozgar dar̠iyak̓

ge̠ya…ado ona ho͂ ban͂. Cēlēyēm mētaya ado̠ nonkanic̓ do: “asan̓-po̠da ar dingrạ” ge̠ tho̠r. No̠ o̠y no̠nkay ta͂he͂ kana, abo̠re̠n Sibuda wak̓ pạrico̠y do̠.

E̠skar jiwi, bud̠hi go̠go̠ ho͂ye̠ hudis ke̠da, bạhuye̠ he̠c̓ le̠n khan nahak̓ e̠ n̓e̠l jutiya. Gidrạ ko̠ ho̠y le̠n khan argharo͂j re̠yak̓ bhar par̠aw le̠n khan e̠ jutuk̓a. Jahanak̓ rozgar re̠yak̓ e̠kurumutuya. Ona eyạte masto̠r sahe̠b the̠c̓ Jhajha calak̓ jo̠khac̓ mo̠j te̠ye̠sapraw kade̠ya taka-po̠ysa se̠le̠t̓ ho͂. Se-tak’ e̠ udun̓ e̠na, Dumka khon do̠bas te̠. Jạsidih se̠te̠r kate̠t̓ relgạdi ye̠ sap̓ ke̠ya Jhajha lạgit̓,me̠nkhan train ma go͂dgol ge̠ ta͂he͂ kan, line re̠ pase̠c̓ jahanak̓ kạmicalak̓ kan ta͂he͂na. “Announce” ke̠da ko̠ je̠ 4 bạje tarasin̓ ge̠ gadi hijuk̓a“up-line” re̠do̠. Purạw mo͂re͂ gho̠nta ta͂he͂ kana ti re. Steso̠n kho̠n udun̓kate̠ mo̠j te̠ daka ye̠ jo̠m thik ke̠da ar bo̠lo̠ ye̠nay sur macha sinema-ho̠lre̠ filim n̓el.

4 bạje̠ le̠ka relgạdi he̠c̓ e̠na, Jhajhase̠te̠ro̠k̓-se̠te̠ro̠k̓ te̠ 6:30 baja ye̠na. Masto̠r sahe̠b do̠ gạdi re̠yak̓“disturbance” do̠y bad̠ay kan ta͂he͂ ge̠ya, ona hisạb te̠ge̠ “enquiry” kate̠t̓”platform” te̠ye̠ he̠c̓ akan ta͂he͂na.

“cēlē hō kazakēm bilōm keda?” ti milạw sa͂wte̠ge̠ masto̠re̠ kulē kēdēya.

“ce̠t̓ ban̓ e̠m me̠na Mahaso̠y, gạdi ge̠le̠ the̠lawạgu ke̠da” la͂da kate̠t̓ e̠ me̠ta wade̠ya, “de̠la o̠ka se̠c̓ calak̓ho̠yo̠k̓a?”

Masto̠r sahe̠b do̠ ayak̓ de̠ra te̠ye̠ ạyur ēdēkedēya, jạsti jhạl do̠ ban͂ ta͂he͂ kana. ạbun̓ sapa bad̠a katet̓ ca ko̠ n̓ubad̠a acu kēdeya. Ar so͂ge te̠ye̠ lạy adiyay je̠ pe̠r̠a o̠rak̓ do̠ un hilo̠k̓ge̠ calak̓ hōyōk̓a, ce̠dak̓ jē ōnkō do̠ kō sapr̠aw thik akana. 8 bajele̠ka n̓uhum e̠na ar e̠ lạy adiya je̠ 7-8 km le̠ka motorcycle te̠ calak̓hōyōk̓a. Bir-bir te̠ “railway track” ar̠i-ar̠i te kin fo̠tfo̠taw calawe̠na.Se̠te̠ro̠k̓-se̠te̠ro̠k̓ te̠ 9 baja ye̠na, buru ho̠r tho̠r hilạ-dho̠lo̠.

9 baja do̠ atu lạgit̓ do̠ tala n̓in̓dạ, jo̠to̠ ho̠r̠jạpit̓ caba! Ar go̠ta ge̠ kazak̓ n̓ut, pase̠c̓ motorcycle re̠yak̓ rosni te̠me̠t̓ ạndhwạ wakan takin ta͂he͂na.

“He͂da ho, jạpit ke̠da pe̠” Masto̠r do̠ duạrkhatkhataw sa͂w te ho̠ho̠ ho͂y ho̠ho̠ ke̠da.

“Ban͂-ban͂ bale̠ jạpit̓ akada…” bhitri kho̠n akbakawro̠r̠ anjo̠m e̠na. ar dig-dig marsal ho͂ jul e̠na, pase̠c̓ bijli do̠ me̠nak̓tako̠ ge̠ya..bana ho̠r̠ kin hudis ke̠da.

“Mase̠-mase̠be̠re̠t pe̠, …jạpit̓ sa͂d*** akana ko̠ ya,…ja͂wa͂y bạbu ye̠ he̠c̓ e̠na,hako̠-pako̠y pe̠, he̠nda ya Lubin, Be̠tka, Tho̠te birit̓ pe̠ya” bhitri kho̠nkajak-kajak te̠ ro̠r̠ anjo̠mo̠k̓ kan ta͂he͂na..n̓indạ ēyạte̠. O̠na ko̠ ro̠r̠anjo̠m kate̠t̓ Sibuda ar Masto̠r bana ho̠r jalna kho̠n kin uyun̓ n̓o̠k̓ ke̠da.Jo̠to̠ ho̠r̠ ayo̠, baba ar gidrạ raca re̠ge̠ ko̠ ge-te̠c’ akan ta͂he͂na.A͂r̠an͂ a͂njo̠m kate̠t̓ dhar̠-par̠aw kate̠t̓ ko̠ be̠re̠t̓ e̠na ar gidrạ(pasec̓Lubin, Be̠tka ar Tho̠te̠) do̠ ko̠ dal bērēt ke̠t̓ kōa.

Nit̓ dhạbic̓baku jhic̓ akat̓ kin ta͂he̠na. Bhitri se̠c̓ ōyun͂ ke̠t’ khan ạdi landa“scene” kēn n̓e̠l n̓am ke̠da: Tala n̓indạ gidrạ kō dal bērēt’ kate̠t̓pawdo̠r-sunum o̠jo̠k̓ kate̠t̓ ko̠ nạkic̓ safa ye̠t̓ ko̠wa. Ar ayo̠ ho̠r̠ ho͂kajak̓ ko̠ saprak̓ kan. Lagbho̠g 15 minit bad duạr ko̠ jhic̓ ke̠da.

“De̠la ho͂bo̠lo̠k̓ ben, ko̠yo̠k̓ ho̠r-ho̠r te̠ le̠ jạpit̓ hirin̓ akat̓ ta͂hena” mit̓ense͂r̠a macha baba ho̠r̠ pase̠c̓ kur̠i ac̓ baba ye̠ ta͂he͂ kana, ye̠ daram ke̠t̓kēna. Jhat-pat kuri ko̠ sajaw bar̠a ke̠da, raca re̠ge̠, ar pạri-pạri te̠ko̠do̠bo̠k̓-jo̠har ke̠da. Jo̠to̠ te̠ do̠s-baro̠ ti gan ho̠r̠ ko̠ ta͂he͂ kana.Bạhu kur̠i do̠ pase̠c̓ bako̠ so̠do̠r le̠de̠ ya. Inạ bade̠ ge̠ misti, ca nastako̠ sōr bad̠a ke̠da. Nasta bad̠a kate̠t’ parico̠y-pati ko̠ ho̠y bada̠y ēna.Ado̠ enạ bade̠ kur̠i apat̓ e̠ ro̠r̠ ke̠da: ma mahaso̠y to̠be̠ biti kur̠i le̠uduk̓ abe̠n kana.

Tala n̓indạre̠ bạhu n̓el, pạhil do̠m hōyōk̓ kana pase̠c̓. Jo̠to̠ o̠r̠ak̓ re̠n ho̠r̠mit̓ nakha re̠ko̠ durup̓ ena. Sibuda ar masto̠r mo̠say mit̓ nakha kursi re̠ arbạhu kur̠i do̠ saman͂ re̠ ko̠ ạgu ke̠de̠ya, sạri ge̠ ạdi cērha, diku kur̠ile̠ka, ȧdi mo̠j sapr̠aw ho͂ ye̠ sapr̠aw akan ta͂he͂na. Hindi filim renhēroyin le̠ka ge̠ n̓elo̠k̓ kan ta͂he͂na…co̠r̠o̠k̓-ci͂kạr̠ ce̠rha. Sibuda ma n̓e̠lte̠ge̠ ye̠ ta͂he͂ ye̠n.

Dosar din se̠tak̓mo̠j ge̠ nawa lungi, gamcha ar gạnji ko̠ e̠mak̓ kēna, gada kho̠n dạbrạhijuk̓ lạgit̓. Jạsti jhạl do-ban͂ ta͂he͂ kana, ade̠-pase̠ n̓e̠l-n̓e̠l te̠kin calak̓ kana…e̠ke̠n jo̠lha or̠ak̓, mit̓e̠n ho̠r̠(santal) ho͂ bakin n̓apam le̠t̓ ko̠a…e̠ke̠njo̠lha. Ar jo̠to̠ ho̠r̠ landa kate̠t’ ko̠ me̠ta wakin kana: ja͂wa͂y babupranam!

“He̠nda ho,mahaso̠y…ako̠ o̠r̠ak̓ rēn jo̠to̠ ho̠r̠ ma ạdi n̓uhum he̠nde̠ ar kud̠i do̠ ce̠kate̠ ōnạk̓ e̠se̠l do̠?” Sibuda tho̠r̠a asbasaw macha kate̠t̓ masto̠r e̠ kulike̠de̠ya.

“…ce̠ka te̠lan͂ me̠n kēya!” khato̠ te̠ ro̠r̠ kate̠t̓ masto̠r sahe̠b do̠ ye̠ thir utạr e̠na.

EPILOGUE:


Ayma din dhạbic’Sibuda do̠ masto̠r re̠ kuli bad̠a kēdēya cithi te̠…je̠ “ōna babo̠t te̠ ce̠t̓ēm hudis bad̠a keda?” Sibuda wak̓ jaw do̠m mite̠c’ ge̠ jo̠bab…”acha yin̓ hudisbad̠a le̠ge̠.” Uni do̠ ona atu re̠ onạk̓ jōlha n̓e̠l kate̠t̓ e̠ bo̠to̠r e̠na.Ho na ho…no̠ko̠ jōlha ēyạte̠ge̠ uni kud̠i do̠ unạk̓ e̠se̠l, safa ar ce̠rhaye̠ n̓elo̠k̓ kan ta͂he͂na.

Mit̓ sērmabad masto̠rak̓ cithi ye̠ n̓am ke̠da: “He̠nda hō Sibubo̠yha, no̠wa cithi te̠yin̓ bad̠ay aco̠ ye̠t̓ me̠a jē…amak’ asra ko̠yo̠k̓ ho̠r te̠ye̠ mulin caba ye̠na…pase̠c̓bam bapla a…ona ēyạte̠ in̓ ge̠ yin̓ do̠ho̠ kēdēya. Ma to̠be̠ Johar ge̠!”


Source: http://hulsengel.webs.com/apps/blog/entries/show/6394553-esel-safa-hor-kuri-a-santhali-story

********************************************************************Share on Google Plus

About Tudu Marandy and all

0 comments:

Post a Comment